Teated

Postitatud : 01.12.2020


1.– 14. detsembrini 2020 toimub
Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeringuala jagatakse 9 elamumaa ja 4 transpordimaa krundiks.
Planeeringu koostaja on GeoBaltica OÜ.

Postitatud : 01.10.2020


Harku Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 76 võeti vastu Rannamõisa külas Keila metskond 10 (katastritunnus 19801:002:0199) maaüksuse osa detailplaneering vastavalt GeoBaltica OÜ tööle nr DP-02-17.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2020–14.10.2020 k.a.

Postitatud : 12.09.2016


Maardu Linnavalitsuse 06.09.2016. a korraldusega nr 465 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud “Hajasmaa tn 34 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja kahe üksikelamu ehitamiseks.

Postitatud : 15.07.2016


Värska Vallavalitsuse 11.07.2016. a korraldusega nr 225 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud Värska alevikus Pikk tn 13 detailplaneering link planeeringule. Detailplaneering annab võimaluse maaüksuse jagamiseks ja 200 kW tootmisvõimsusega päikeseenergia tootmispargi rajamiseks.

Postitatud : 02.04.2016


GeoBaltica OÜ võitis hanke, mille alusel teostab Maa-ameti tellimusel Jõgeva maakonnas maade riigi omandisse vormistamiseks vajalikke maamõõdutöid 2016. aastal.

Postitatud : 02.03.2016


Saku Vallavalitsuse 1.03.2016. a korraldusega nr 165 kehtestati GeoBaltica OÜ poolt koostatud Saku valla Tõdva küla Milkopi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kolme äri-/tootmismaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse määramine ärihoonete ehitamiseks. Kruntidele on kavandatud kaubandus-, toitlustus- ja tootmishoone.

Postitatud : 29.12.2015


Vormsi Vallavolikogu 28. detsembri 2015 otsusega nr 23 võeti vastu GeoBaltica OÜ poolt koostatud Hosby sadama detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine, sadama-alale paadikuuride ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine ning kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, kämpingumajakeste ja puhkeala asukoha hoonestustingimuste määramine, linnuvaatlustorni asukoha määramine, slipi taastamine, olemasoleva muuli rekonstrueerimise tingimuste määramine.

Postitatud : 02.03.2015


Maade riigi omandisse jätmiseks Maa-ameti poolt märtsis 2015 korraldatud hanke alusel alustasime 45 maaüksuse mõõdistamist ja katastriüksuste moodustamise toimikute koostamist Võrumaa piirkonnas.

Postitatud : 17.02.2015


Otepää Vallavalitsus kehtestas 16.02.2015 korraldusega nr 2-4-67 UPM-Kymmene Otepää AS tellimisel valminud Tehase kinnistu katlamaja detailplaneeringu. Detail-planeeringuga antakse ehitusõigus uue hakkepuidul töötava 18 MW võimsusega katlamaja ehituseks.
Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda GeoBaltica OÜ avalikustatud dokumentide lingil.