Võidu tn kaugküttekatlamaja detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Kunda linnas Võidu tänaval ca 0.8 ha suurusel maa-alal. Detailplaneeringu eesmärgiks oli biokütusel kaugküttekatlamaja rajamiseks ehitusõiguste seadmine. Detailplaneeringuga muudeti Kunda linna üldplaneeringut planeeritava krundi ulatuses elamuehituse reservmaast tootmismaaks. Katlamaja planeeriti jätkuvalt riigi omandis olevale maale, mis peale planeeringu kehtestamist taotleti Kunda linna munitsipaalomandisse. Võimalike keskkonnariskide maandamiseks koostati keskkonnamõjude eelhinnang. Detailplaneering kehtestati Kunda Linnavolikogu otsusega 21.01.2013 nr 1.

  • Illustreeriv joonis Illustreeriv joonis
  • Väljavõte Kunda linna üldplaneeringust ja ettepanek kunda linna üldplaneeringu muutmiseks Väljavõte Kunda linna üldplaneeringust ja ettepanek kunda linna üldplaneeringu muutmiseks
  • Põhijoonis Põhijoonis