Lageda kinnistu ja lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Narva-Jõesuu linnas Lageda kinnistul ja lähialal ca 20 ha suurusel maa-alal. Planeeringu peamiseks eesmärgiks oli planeeringuala piires Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas (maakasutuse juhtfunktsiooni muudeti haljasalade maast valdavalt väikeelamute maaks); riigi omandis oleva katastrisse kandmata maa kruntimine ja sihtotstarbe määramine; Lageda kinnistu jagamine peamiselt elamumaa kruntideks, kruntide ehitusõiguste ning tänavate maa-alade ja liikluskorralduse planeerimine. Detailplaneering kehtestati Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsusega 27.10.2010 nr 50.

  • Põhijoonis Põhijoonis