Kirepi vesiveski I maatüki detailplaneering

Detailplaneeringu koostamine Võru vallas Verijärve külas Kirepi Vesiveski I maatükil. Planeeringu eesmärgiks oli Kirepi Vesiveski I maatüki sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks, ehitusõiguse määramine (Koreli oja ehituskeeluvööndi vähendamine 50 meetrilt 30 meetrile), krundi hoonestusala piiritlemine, teemaa ja liikluskorralduse määratlemine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määratlemine, kujade määramine ja tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Detailplaneering kehtestati Võru Vallavolikogu 14.10.2010 otsusega nr 41.

  • Põhijoonis Põhijoonis